Algemene voorwaarden TrippaTrading 2022

definities

TrippaTrading: TrippaTrading, gevestigd te Ronde venen onder KvK nr. 77484320.
Klant: de persoon met wie TrippaTrading een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: TrippaTrading en klant samen.
Consument: een klant die tevens een natuurlijk persoon is en handelt als particulier.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijzen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TrippaTrading.
Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee hebben ingestemd.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Afnemer of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen

Alle door TrippaTrading gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
TrippaTrading kan te allen tijde alle door TrippaTrading toegepaste prijzen wijzigen op haar producten of diensten, op haar website of anderszins bekend gemaakt.
Voorafgaand aan hun inwerkingtreding zal TrippaTrading prijsaanpassingen aan de klant meedelen.
De consument heeft het recht de overeenkomst met TrippaTrading maandelijks op te zeggen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een servicekarakter zijn aangegaan, bevat deze voor TrippaTrading alleen inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

TrippaTrading zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
TrippaTrading kan haar inspanningsverbintenis met betrekking tot de dienst alleen nakomen als de abonnee minimaal over één geschikte computer en/of mobiel met internet beschikt.
TrippaTrading heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) door derden te laten verrichten.
Informatieverstrekking door de klant

De klant zal alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, in juiste vorm en gewenste wijze aan TrippaTrading ter beschikking stellen tijdens de registratie of herinschrijving.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal TrippaTrading de relevante documenten retourneren.
Indien de klant de door TrippaTrading redelijkerwijs gevraagde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor vertraging oploopt, kan TrippaTrading niet aansprakelijk worden gesteld.

Duur van de overeenkomst

Als een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze automatisch aan het einde van de looptijd. Tenzij gedurende deze periode een nieuwe overeenkomst tot stand komt.

Intellectueel eigendom

TrippaTrading behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, suggesties, schetsen, modellen etc. ., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het is de klant niet toegestaan genoemde intellectuele eigendomsrechten te (doen) kopiëren, aan derden te tonen en/of beschikbaar te stellen of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrippaTrading.

boeteclausule

Indien de wederpartij het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een direct opeisbare boete.
Indien de wederpartij een consument is, bedraagt deze boete € 1.000,-.
indien de wederpartij een rechtspersoon is, bedraagt deze boete € 5.000
Daarnaast verbeurt de wederpartij een bedrag gelijk aan 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Het is ook niet nodig dat er enige vorm van schade is.
Het verbeuren van de boete genoemd in het eerste lid van dit artikel laat onverlet de overige rechten van TrippaTrading waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

vrijwaring

De klant vrijwaart TrippaTrading voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door TrippaTrading geleverde producten en/of diensten.

Klachten

De klant dient een door TrippaTrading geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant TrippaTrading hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
De klant dient de tekortkoming zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven, zodat TrippaTrading in staat is adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op onderhanden werk, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat TrippaTrading gehouden is tot het verrichten van andere werkzaamheden dan overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient TrippaTrading schriftelijk in kennis te stellen van een eventuele ingebrekestelling.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling TrippaTrading ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als TrippaTrading een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan TrippaTrading verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid TrippaTrading

TrippaTrading is alleen aansprakelijk voor eventuele door de klant geleden schade indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien TrippaTrading aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
TrippaTrading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade van informatie en suggesties, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden of door jou vastgestelde en uitgevoerde handelingen.
Indien TrippaTrading aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen en signalen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Noch TrippaTrading, noch zijn aangestelde zijn op enigerlei wijze financieel adviseurs. De tips die ze geven, moeten daarom niet als zodanig worden opgevat.
De Abonnee, de gebruiker en elke bezoeker van TrippaTrading erkent en aanvaardt dat de Informatie en Suggesties op geen enkele manier kunnen worden beschouwd als een aanbod en/of beleggingsadvies van TrippaTrading en/of haar aangestelden en/of haar interne of externe werknemers. De Informatie en Suggesties zijn op geen enkele manier een vervanging voor deskundig advies. Van de Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van TrippaTrading wordt verwacht dat zij zelf beoordelen in hoeverre de Informatie en Suggesties al dan niet waardevol kunnen zijn en passen binnen het risicoprofiel en de doelstellingen van de gekozen belegging. TrippaTrading en/of haar aangestelden en/of haar interne of externe werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortkomen uit de aanvaarding van de Informatie en de Suggesties.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van TrippaTrading vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Recht van ontbinding

TrippaTrading heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien TrippaTrading omstandigheden ter kennis komt die hem goede grond geven te vrezen dat de klant niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. zijn verplichtingen.
 
Overmacht

Een tekortkoming van TrippaTrading in de nakoming van enige verplichting jegens de klant die niet aan TrippaTrading kan worden toegerekend in een van de wil van TrippaTrading onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of als waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van TrippaTrading kan worden gevergd.
Onder de in lid 1 genoemde overmachtsituatie wordt mede begrepen - maar niet uitsluitend -: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, ongunstige weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet die TrippaTrading verhindert om 1 of meer verplichtingen jegens de klant na te komen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat TrippaTrading weer in staat is deze na te komen.
TrippaTrading is niet aansprakelijk voor enige vergoeding of schade in een overmachtsituatie, ook niet als het enig voordeel geniet als gevolg van de overmachtsituatie.
Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering daarvan blijkt dat het nodig blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, komen partijen tijdig en in onderling overleg overeen de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

Wijziging algemene voorwaarden

TrippaTrading is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
Grote inhoudelijke wijzigingen worden zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
Consumenten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.
 
Overdracht van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrippaTrading.
 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat TrippaTrading voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TrippaTrading is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

risico's

De Abonnee, gebruiker en elke bezoeker van TrippaTrading erkent en aanvaardt dat beleggen risico's met zich meebrengt en dat TrippaTrading of zijn aangestelde hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld. De Abonnee, gebruiker en elke bezoeker van TrippaTrading, inclusief maar niet beperkt tot lezers en internetbezoekers, is als enige verantwoordelijk voor hoe zij de informatie gebruiken die aan hen beschikbaar is gesteld, inclusief maar niet beperkt tot TrippaTrading 'tips, rapporten en/of andere producten, en gepubliceerde informatie en suggesties. Niemand van TrippaTrading en/of een van zijn aangestelden is een beleggingsadviseur. Daarom moeten de uitgebrachte suggesties niet worden gezien als beleggingsadvies en mogen ze ook niet worden gezien als een aanleiding om over te gaan tot een belegging. Crypto-, forex- of hefboomhandel is zeer volatiel en brengt risico's met zich mee waardoor u uw kapitaal kunt verliezen of verminderen. Houd er rekening mee dat er grote prijsschommelingen kunnen zijn in crypto en forex, wat het risico met zich meebrengt dat u uw kapitaal verliest of verlaagt. TrippaTrading of zijn aangestelde zal nooit winst beloven, dus u zult altijd zelf moeten controleren of dit past bij uw risicoprofiel. Raadpleeg indien nodig uw persoonlijk financieel adviseur. TrippaTrading is GEEN financieel adviseur.

>
nl_NLDutch